Toggle Mobile Menu

Referat af afdelingsmøde d. 15. august 2019 i Thors kvarter.


1. Velkomst ved bente Møgelhøj.
    Steven Budden bliver valgt til dirigent.
    Mødet er varslet lovligt.

2. Jørgen Buch og Verner lyngskjold bliver valgt til stemmeudvalg.
    Uni Holst er referent.

3. Beretning af Bente Møgelhøj.
    Der er et mindre underskud for regnskabet 2018 på 9.933 kr. og alt i alt tilfredsstillende.
    Budgettet for 2020 balancerer dvs. der bliver ingen huslejestigning.
    Vi forventer at helhedsplanen går i gang ved årsskiftet. Der bliver indkaldt et møde om dette.
    Ved det ekstraordinære møde i marts blev vi enige om, at vi skal have nyt tag.
    Godkendelsen til dette ligger stadig hos kommunen.
    Der er blevet indlagt Fibernet og YouSee.
    Området ved vaskeriet har fået en grillplads, borde og bede omkring træerne.
    Pladsen blev åbnet med fællesspisning og arrangementet var en succes.
    Det halter med at alle holder deres have ud mod stien. Dog har man pligt til dette, hvilket man         
    har skrevet under på. Tænk på din nabo og hold din have fri for ukrudt.
    Der er enkelte, som mangler at klippe hæk, hvilket skal ske snarest.
    Til sidst takkes der for godt samarbejde  med ejendomskontoret, gennem mange år.
    
    Beretningen godkendes.
   
4. Godkendelse af driftsbudget, samt fremlæggelse af årsregnskab til orientering.

    Spørgsmål og kommentarer:

    Vil underskuddet påvirke vores husleje?
    Nej, underskuddet tages af overskuddet fra sidste år.

    Kan vi få sat vandmålere op?
    Det er undersøgt før. Investeringen kan ikke tjene sig hjem, så det kan ikke svare sig.
    Hvis alle sparer på vandet, så bliver udgiften til vand lavere for alle beboere til gavn for alle.
    Lovkravet om vandmålere for hver lejlighed gælder ved nybyggeri. Ældre byggeri kan få       
    dispensation.

    Hvorfor svinger renovationsudgiften?
    Kommunen skifter mellem udbydere til renovationen. Det medfører enten fald eller stigning af  
    udgifterne til dette.
 
   Driftsbudget godkendes og årsregnskab tages til orientering.

5. Behandling af indkomne forslag.

    Forslag om at træerne beskæres i hele afdelingen, Godkendt.
    Forslag om at andre træer blev frafaldet, da alle træer bliver set på, i første forslag.
    Bestyrelsen og ejendomskontoret vil arbejde sammen om dette.

    Forslag om at hver husstand må holde 2 husdyr.
    Forslaget bliver ikke godkendt.

    Det sorte træhegn ved nr. 15 flyttes til den anden ende af plænen. Ikke vedtaget.
    Vaskeriet bliver malet indenfor.
    Vaskeriet er blevet malet for 3 år siden.
    Forslaget bliver ikke godkendt.

    Forslag om at der kommer et bord og 2 stole på vaskeriet.
    Der er et bord og 1 stol.  
    Forslaget bliver ikke godkendt.

    Loftslyset kommer til at virke. Forslaget bliver ikke sendt til afstemning.
    Ejendomskontoret ser på det og får det til at virke.

   Skriftlig vejledning på rullen, både på dansk og arabisk.
   Rullen blev sat op, da der kom nyt vaskeri  og står der, til den ikke kan mere.
   Der bliver ikke produceret ruller fra Mieles side mere.
   Det sprog vi kommunikerer på i KAB og Sydkystens boligselskab er dansk.
   Jørgen Buch undersøger om der kan anskaffes en vejledning til rullen og om rullestykket bliver
   fornyet.
   Forslaget bliver ikke sat til afstemning.

   Forslag om at der bliver fyldt sand i sandkassen ved legehuset.
   Legepladserne bliver fjernet og der kommer nye multilegepladser.
   Forslaget bliver ikke sat til afstemning.

   Forslag om automatisk cykelpumpe ved ejendomskontoret.
   Forslaget bliver ikke godkendt.

   Forslag om flere skraldespande i området.
   Forslaget bliver ikke sendt til afstemning.
   Driften arbejder videre med at sætte flere op i vores område.

   Forslag om udvidelse af bestyrelse fra 3 til 5 stk.
   Man skal være et ulige antal, da der skal kunne opnås stemmeulighed ved afstemning.
   Der kan være ubegrænset antal suppleanter.
   Forslag bliver sat til afstemning, da suppleanterne indgår på samme vilkår som                                               
   bestyrelsesmedlemmerne.

   Fyldestgørende referater fra afdelings og bestyrelsesmøder.
   Der bliver brugt en diktafon for at få fyldestgørende referater.
   Alle kan vælges som referent, ikke kun bestyrelsen.
   Forslaget bliver godkendt.

   Tidsplanen omkring taget skal stilles til kontoret ved byggepladsen. Åbningstider står på tavlen
   byggepladsen.
   Til september bliver der indkaldt til et møde, i omkring renovering af badeværelser mm.
   De ved også hvem der skal genhuses. Kontakt kontoret ved byggepladsen.
   Forslaget bliver ikke sat til afstemning.

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Trine Madsen.
    Trine Madsen ønsker genvalg.
    Casper Jensen ønsker at træde ud af bestyrelsen og dermed bliver Uni Holst bestyrelsesmedlem,
    da hun er 1. suppleant.
    Stella stiller op som bestyrelsesmedlem.
    Stella blev valgt som bestyrelsesmedlem.

7. Valg af suppleanter.
    Casper Jensen genopstiller som suppleant.
    Derudover stiller Sonja Lyngskjold og Lars Willerup op også som suppleanter.
    Alle 3 suppleanter bliver godkendt.

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer vælger bestyrelsen.

9. Eventuelt.

    Forslag om at der skal sættes stålaskebægre op.
    Fibernettet er ikke lavet færdigt i alle opgange. Kontakt ejendomskontoret hvis det er gældende
    for dig.
    Forespørgsel om at ristene foran opgangsdørene bliver rense for blade.
    Det er svært at få batterierne i den beholder der er sat op til det samme.
    Beboerne er velkommen  til at komme forbi ejendomskontoret med brugte batterier.
    Spørgsmål om der er noget nyt om den nye affaldsløsning. Det bliver der taget fat i til dette
    efterår.
    Har projektet med taget forsinket projektet med badeværelserne?
    Der bliver holdt møde med helhedsplanen, mandag d. 19. august.
    De grønne vinduer er med i helhedsplanen.
    Taget bliver ikke lavet før badeværelser og vinduer, da det er 2 forskellige entreprenører der skal  
    lave det. Der kan ikke være 2 entreprenører der arbejder i samme område samtidigt.
    Taget bliver lavet, når helhedsplanen er lavet færdig.
    Der opfordres til at der bliver bundet knude på skraldeposerne.
    Der bliver opfordret til at den nye bestyrelse og suppleanterne finder ud af, hvad der skal gøres
    for at udarealerne bliver vedligeholdt mere.
    Husordenen kunne trænge til en opdatering.
    Hjemmesiden skal op og køre. Steven er sat på sagen med at Casper Jensen får koder.
    Når hjemmesiden kommer op at køre, kommer der en seddel i postkasserne om, hvordan
    beboerne kommer ind på siden.
    Der bliver spurgt om der er blevet ansat flere, nu da ejendomskontoret skal varetage flere
    afdelinger. Det har man ikke. Der er lavet om på strukturen.
    Der bliver givet udtryk for, at der ønskes flere gårdmænd.
    Denne sommer har der været ansat en sommermedhjælper, da der har været sygdom på
    ejendomskontoret i sommerferieperioden.
    Hvis der skal ansættes flere mennesker, så deles man om udgiften i alle afdelinger.
    Bestyrelsen kan gå videre med dette.
    Ejendomskontoret har 530 lejemål at varetage.
    Til dette er der 5 ansatte.
    Der blev spurgt til de ”huller” der er lavet i bevoksningen ud mod Hundigevej – om det er
    færdigt.  Det menes at arbejdet er færdigt.
    På sigt kunne man lave parkeringspladser på arealet ud mod Hundigevej.
    
    Ejendomskontoret ”burde” håndhæve, noget mere, når beboerne ikke holder deres haver, stiller
    cyklen andre steder end i stativerne. Først bliver der sendt en seddel til beboeren. Hvis der stadig
    ikke bliver gjort noget, sendes besked til KAB, som sender en skrivelse til beboeren.
    Man må ikke sende mandskab ud og ordre folks haver, på beboerens regning.
    Alle får udlevet husordenen, når de flytter ind.
    Ejendomskontoret laver jævnligt oprydning i cyklerne, og fjerner cykler der ikke tilhører nogen.