Toggle Mobile Menu

Referat af bestyrelsesmøde i Thors Kvarter, 9. dec. 2019

Til stede: Bente M, Uni H, Stella J, Sonja L og Jørgen B.
Afbud: Lars W

Nyt fra driftsleder:
Der er indkøbt nye affaldsstativer. Jørgen sørger for opsætning.
Jørgen informerede om mangel på ca. kr. 350.000 til vores nye vinduer.
Pålægning af nye tage er endnu ikke endeligt godkendt af Greve Kommune.
Der har ikke været afholdt afdelingsmøde i Valhals Kvarter endnu vedr. den ny affaldsordning, så vi forholder os afventende.

Nyt fra formanden:
Bente/Jørgen har haft møde med KABs driftschef ang. bevilling til ”indkøb af gartnerhjælp” til de grønne områder. Der arbejdes videre med mulighederne i løbet af foråret.
Bente har haft møde med koordinationsudvalget og vil senere informere om status.
Bente rykker igen ang. hjælp til oprettelse af hjemmesiden.

Nyt fra bestyrelsen:
Lars W og Sonja L har deltaget i intro til ”Hvordan arbejder en bestyrelse”. De har taget kopi af overheads, der vil blive lagt i bestyrelsens postkasser inden næste møde. Det blev besluttet at drøfte indholdet og hente inspiration herfra.
Nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet har modtaget en brochure om hvordan man evt. kan afholde info/velkomstmøder for nye beboere. Emne til videre drøftelse.

Herefter ønskede vi hinanden en glædelig jul.
Næste møde i bestyrelsen 17. februar 2020.
PS: husk at sende afbud til Bente M, hvis man er forhindret i at deltage.

Referent Sonja L.
10. dec. 2019