Toggle Mobile Menu

SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

1
HUSORDEN
FOR
THORS KVARTER
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

2
GENERELT En boligafdeling kan godt sammenlignes med et lille fællesskab, hvor vi alle er
mere eller mindre afhængige af hinanden, fordi vi er sammen om mange ting.
Derfor er det ind imellem rigtigt at have regler, så vi ved hvad, vi kan og hvordan
vi kan det!
Selvfølgelig er regler i sidste ende lavet for, at der skal være orden i vor bebyggelse,
så bliver det også et trygt sted at bo for børn og voksne.
Hvis der ikke er orden i vor bebyggelse, hvis meget bliver ødelagt og skal
repareres, så er der kun ét sted at hente pengene, det er hos os, der bor her.
Vi skal alle være med til at betale for de ting eller områder, der bliver ødelagt! Så
derfor er vor bebyggelse et lille fællesskab, hvor Afællesskabet også betaler
udgifterne!
JEG BLIVER GENERET
AF MINE NABOER!
Føler man sig generet af naboer eller andre beboere i bebyggelsen, kan man klage
til ejendomsfunktionæren.
Har man overskud til det, bør man altid tale med den eller de, der generer én, før
man eventuelt går videre med sin klage. Kan man på denne måde rense luften, vil
der ikke være bad feelings bagefter.
Kan man ikke selv klare problemerne, så både kan og skal ejendomsfunktionæren
eller afdelingsbestyrelsen hjælpe.
AFFALD Vort samfund har mange regler omkring affald, mest af hensyn til vort fælles miljø.
KØKKENAFFALD Køkkenaffald er det restaffald, man med et finere ord kalder dagrenovation. Det er
alt det affald, vi som regel har i den daglige husholdning, f.eks. madaffald,
indpakningspapir og mindre emballage og hvad, man ellers kommer i posen, der
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

3
hænger under køkkenvasken.
Inden man lægger posen i container, der er opstillet rundt omkring i bebyggelsen,
skal man huske, at snøre posen til med tråd eller tape. Så falder affaldet ikke ud af
posen.
KNUST GLAS,
PORCELÆN
Knust glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes ind i avispapir, så
man ikke skærer sig.
STORSKRALD Storskrald er papkasser, møbler, kasserede cykler, brædder, der måler mere end 1
meter og den slags, man ikke kan komme i posen under vasken.
Alt hvad der er storskrald, skal lægges i de store containere på containerpladsen.
Man må ikke smide dagrenovation i en storskraldscontainer, fordi affald fra
storskraldscontainere ender på en losseplads, før det bliver sorteret.
LUGTGENER Alle containere skal lukkes efter brug fordi der kan opstå lugtgener, hvis låget ikke
bliver lagt på kassen.
AVISER/
UGEBLADE
Aviser og ugeblade, skal smides i aviscontaineren, fordi papiret derved bliver
genbrugt.
FLASKER, KONSERVESGLAS
M.M.
Flasker, konservesglas (syltetøj, agurker, sild) smides i flaskebeholderen. Glasset
bliver så genbrugt.
ANTENNER Man må kun tilslutte sig fællesantenneanlægget med originalt antennekabel og
antennestik.
Paraboler, se senere.
BAD/TOILET Man skal ikke skylle bleer, vat, avispapir og lignende ud i toilettet, man kan derved
stoppe afløbet.
Løber toilettet eller lukker bruserhanen ikke, så henvend dig til ejendomsfunktionæren
hurtigst muligt, husk vi betaler alle sammen for vandet!
BARNEVOGNE Barnevogne må selvfølgelig ikke parkeres, så de er til gene for andre beboere,
barnevogne skal sættes ind i de rum, der er beregnet hertil og ikke henstå på
trappeområdet.
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

4
INDKØBSVOGNE Indkøbsvogne skal sættes på plads i stativet, når de er tømt for varer.
CYKLER/-KNALLERTER
Cykling og kørsel med knallert må B af hensyn til vores sikkerhed B ikke ske på
gangstier, legepladser eller grønne områder. Børn under 6 år må godt, når de kører
på en børnecykel.
Cykler og knallerter, skal stå i cykelskure eller i cykelstativer.
Cykler og knallerter, der smides andre steder end i cykelskure eller stativer, vil
blive fjernet, uden ansvar for bebyggelsen.
BILVASK Da vi ikke har individuelle vandmålere endnu, betaler vi alle for det vand, som den
samlede bebyggelse bruger. Derfor må man ikke vaske bil på parkeringsplads med
nogen form for rindende vand.
BRANDDØRE Alle branddøre, skal holdes lukket.
DØRSKILTE
ANDET
For at skåne yderdøre B ud til trappen B er det ikke tilladt at sætte dørskilte op, der
ikke er godkendt af ejendomskontoret.
Uden for lejligheden må der ikke opsættes reklamer, malerier eller møbler.
FORSIKRINGER Der er tilfælde, hvor forsikringsagenter har henvendt sig til beboere og oplyst, at de
kommer efter aftale med boligorganisationen. Det er næppe korrekt! Hvis
boligorganisationen tegner aftale med et forsikringsselskab om individuelle
forsikringer for lejere, vil alle få et brev herom, før eventuelle henvendelser fra
forsikringsselskaber.
GLASFORSIKRING Spørg på ejendomskontoret, om der er en kollektiv glas- eller kummeforsikring, før
du eventuelt tegner sådan en forsikring selv.
BRANDFORSIKRING Ejendommens brandforsikring dækker kun ejendommen, og ikke privat bohave.
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

5
HUSSTANDSFORKRING
En husstandsforsikring (eller familieforsikring) dækker også eventuel skade på
indbo efter en brand, samtidig med, at den i mange tilfælde dækker både tyveri og
ansvar over for den skade, man kan forvolde over for andre mennesker. Det er
godt at have en husstandsforsikring.
VANDSKADE Ejendommens forsikring mod bl.a. vandskade, dækker ejendommen, men ikke
lejers indbo. Man skal sikre sig, at der i en husstandsforsikring er mulighed for at få
dækket skader efter en eventuel vandskade.
FORURENING Man må ikke B hverken i lejlighed eller skur/kælder - opbevare eller anvende
ting/midler, der kan forurene, være årsag til brand, skade eller genere andre
beboere. Forurener beboeren, skal der øjeblikket ryddes op af den, der har ansvar
for forureningen.
GASFLASKER
Opbevaring af gasfalsker til anvendelse af grill-apparater, skal anmeldes til
ejendomskontoret. Der oplyser, hvordan opbevaring skal foregå.
FRAVÆR Er man af en eller anden årsag fraværende fra sin lejlighed i længere tid, er det en
god idé, at fortælle det til ejendomskontoret og/eller naboer. Der er dog ingen
blandt disse mennesker, der kan pålægges et ansvar, hvis der f.eks. bliver begået
indbrud i lejligheden, medens man er væk og ejendomsfunktionæren har ikke pligt
til at holde lejligheden under opsyn i fraværsperioden.
FREMLEJE Man kan ikke uden særlig tilladelse fra boligorganisationen fremleje sin lejlighed.
Gør man det alligevel, kan man risikere at blive sagt op, fordi det er et brud på
lejekontrakten.
Vil man fremleje sin lejlighed, skal man henvende sig til ejendomskontoret, hvor
man vil forklare, hvad man gør og hvor, man gør det.
TERMOSTAT Hvis man ikke har termostat på radiator, må radiatoren aldrig være lukket helt i
vinterhalvåret, da der kan opstå fare for, at radiatoren frostsprænges, især hvis der
samtidig er åbne vinduer i rummet.
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

6
FYRVÆRKERI Fyrværkeri må IKKE afbrændes i eller fra bygningerne i bebyggelsen.
HAVEGRILL Når man grill=er, må man ikke genere andre med røg og sikre, at der ikke kan opstå
fare for brand. Man må ikke forlade en grill, der ikke er slukket fuldstændigt.
Bebyggelsens grill kan bruges af alle. Men ryd op efter dig.
HUSDYR Det er ifølge en beboerafstemning ikke tilladt at holde krybdyr i noget lejemål i
Thors Kvarter. Ejendomskontoret kan heller ikke give dispensation til at holde
krybdyr.
Det er ikke tilladt at holde husdyr i ungdomsboligerne.
ANTAL HUSDYR OG
HVORLEDES MAN
SKAL FORHOLDE SIG,
NÅR MAN HAR ET
HUSDYR
Der må gerne holdes husdyr B én hund eller én kat B pr. lejemål. Der kræves dog
skriftlig tilladelse. Tilladelsen kan man få, når man har henvendt sig til
ejendomskontoret og bedt om at få en sådan, men man skal bemærke,
at hunde skal altid være i snor på bebyggelsens område,
at hunde ikke må besørge på bebyggelsens område. Sker det alligevel, skal
hundens ejer omgående fjerne hundens efterladenskaber,
at hunde ikke må gøre sig bemærket, ved unødig støj, at man normalt ikke må have
hund eller kat i pleje i længere tid. Bliver man spurgt, om man kan passe en hund
eller en kat et stykke tid, skal have tilladelse hos ejendomsfunktionæren.
Løse hunde og katte må ikke færdes på afdelingens område, de kan blive indfanget
og ejeren vil få en bøde. Er der ingen ejer, kan dyret risikere at blive aflivet.
Følgende hunderacer er ikke tilladt:
Amstaff og blandinger af disse.
Bullmastiff og blandinger af disse.
Bullterrier og blandinger af disse.
Dogo Argentino og blandinger af disse.
Dogo Canarian og blandinger af disse.
Dogo De Bourdeux og blandinger af disse.
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

7
Amaricano Bull Terrier og blandinger af disse.
HÆRVÆRK Den, der udøver hærværk på bebyggelsen, f.eks. ved at male graffiti på mure eller
plankeværk eller ved at brække grene af træer eller buske, vil blive mødt med et
erstatningskrav.
INDEKLIMA Man skal lufte ordentligt ud i sin lejlighed B hver dag B ca. et kvarter i hvert rum.
I badeværelset skal man sørge for udluftning, hver gang man har været i bad eller
brugt det varme vand i længere tid, så får man et godt indeklima i lejligheden.
I køkkenet skal man bruge emhætten, når man laver mad. Husk at rense filtret
jævnligt.
INDKØBSVOGNE Indkøbsvogne ejes af de forretninger, hvis navn står på vognen og må sædvanligvis
ikke fjernes fra forretningens område. Enkelte forretninger har medvirket til
opsætning af stativ til indkøbsvogne på bl.a. vor bebyggelse. Tager man en
indkøbsvogn med hjem efter indkøb, skal den B når den er tømt B sættes i stativ, så
fjerner den pågældende forretning selv sine vogne.
KØLESKABE,
KOMFURER M.M.
Inden man tager de elektriske ting i brug, skal man læse brugsanvisningen. Man
kan bagefter spørge ejendomsfunktionærer, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man
gør det rigtige.
Lejer hæfter selv for misbrug eller fejlagtig brug af de elektriske installationer.
KØLESKABE,
KOMFURER M.M.
Hvis der opstår uregelmæssigheder ved tekniske installationer, skal men straks
kontakte ejendomsfunktionæren.
Den sædvanlige udskiftning af køleskabe og komfurer, sker efter en almindelig
udskiftningsplan og foretages af ejendomskontoret.
LEG OG BOLDSPIL Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifter eller lignende er meget farligt og MÅ
IKKE FINDE STED PÅ BEBYGGELSENS OMRÅDE.
Man må ikke sparke en bold op mod ejendommens husfacader!
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

8
OVERMALING AF
MUR ELLER
TRÆVÆRK
Man må ikke tegne, male eller skrive på bebyggelsens mure eller træværk. Man må
heller ikke snitte i bebyggelsens træer eller buske og man må ikke brække grene af
træer eller buske.
OPHOLD PÅ TRAPPER
ELLER I GADEDØRE
Børn kan, når de leger på trapperne, komme til skade. Så sørg for, at børns leg
foregår i det fri, når de ikke leger i lejligheden. Så generes øvrige beboere i
opgangen heller ikke af støj eller larm.
Lad ikke børnene lege med ejendommens gadedøre. Børnene kan komme til skade!
MUSIK Man må ikke genere sine naboer, når man hører radio, spiller musik eller ser
fjernsyn.
Det er især på varme sommerdage eller om aftenen, at man skal vise hensyn til sine
medbeboere ved at skrue ned for lyden og/eller ved at lukke vinduer og døre til sin
egen lejlighed.
Skal man have selskab, kan man altid underrette sine naboer om, at der måske
bliver spillet lidt højere end sædvanligt den aften. Men husk, altid at vise hensyn til
andre beboere.
BRUG AF
ELEKTRISK
VÆRKTØJ
Naturligvis er det tilladt at bruge elektrisk værktøj, når man reparerer eller
foretager sig andre opgaver, der kræver elektrisk værktøj. Men det er ligeså
naturligt, at man tager hensyn til sine medbeboere og ikke anvender værktøjet efter
kl. 21.00 på hverdage og ikke søn- og helligdage.
PARABOL-ANTENNE Se afdelingens råderetskatalog.
PARKERING OG
MOTORKØRSEL
Parkering af personbiler og motorcykler må kun ske på de parkeringspladser, der
er i forbindelse med byggeriet. Der må ikke køres med bil eller motorcykel inde i
bebyggelsen!
KNALLERTER,
CYKLER OG
Knallerter, cykler og barnevogne skal stilles på de anviste steder. Cykler skal stilles
i cykelstativerne og ikke op ad husvægge, plankeværk eller på trappearealer.
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk

9
BARNEVOGNE Der må ikke køres med knallert inde i bebyggelsen!
LASTBILER M.M. Lastbiler, campingkøretøjer m.m. må ikke parkeres på afdelingens område,
medmindre man har en særlig tilladelse, fra ejendomskontoret.
RÅDERET
Der eksisterer et særligt råderetskatalog, der fortæller hvad man som beboer må
lave i og uden for sin lejlighed.
VILDE FUGLE Man må ikke fordre vilde fugle, fordi restfoderet kan tiltrække rotter.
Hvis man ser en rotte, skal man straks fortælle det til ejendomsfunktionæren.
SKILTE Der må ikke opsættes skilte eller reklamer uden tilladelse fra ejendomskontoret.
TELTE Man må ikke overnatte i telt på bebyggelsens område.
VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt, fordi vandafgifterne stiger meget. Vand skal således
bruges med omtanke.
Hvis vandhaner i lejligheden eller toilet på badeværelse løber, skal man straks
kontakte ejendomskontoret.
VASK OG TØRRING Bebyggelsen har et vaskeri, der er til rådighed for beboerne. Ordensreglerne for at
kunne benytte vaskeriet, er hængt op i vaskeriet.
Har man egen tørretumbler eller vaskemaskine, må man kun benytte disse
apparater i tiden 06.00-0.00.
Ejendomskontoret sørger for at trapper bliver vasket, men den enkelte beboer skal
selv sørge for at rengøre dørtrin og dørmåtter.
Man må ikke ryste tæpper, måtter og den slags fra vinduer eller på trapper.
DØRE Døre, der fører ind til fællesrum, vaskeri og lignende og som har smæklås eller
dørpumpe, må ikke holdes åbne ved brug af sten eller den slags, der sættes i
klemme mellem dør og dørkarm. Disse døre skal hele tiden holdes aflåste.
SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB TELEFON EJD. KONTORET: 43 69 18 61
HUSORDEN ALARMNUMMER: 56 26 74 00
5117-1 B THORS KVARTER
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET, 26. AUGUST 2009
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 – 1552 København V – Tlf. 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk – Hjemmeside www.kab-bolig.dk